PŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ


INFORMAČNÍ PORTÁL MĚSTA
HEŘMANŮV MĚSTEC

WWW.HERMANUV-MESTEC.CZPŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ

ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMANŮV MĚSTEC

byl vydán Zastupitelstvem  města Heřmanův Městec dne 30.9.2013, účinnosti nabyl dne 21.10.2013.

Nový územní plán je k nahlédnutí na Městském úřadu Heřmanův Městec, Městském úřadu Chrudim a dále na níže uvedeném odkazu.

http://www.chrudim.eu/uzemne-planovaci-dokumentace/hermanuv-mestec.html

Územní plán tvoří grafická a textová část.

Z grafické části jsou pro stavebníky nejdůležitější HLAVNÍ VÝKRES ( vyk02_hl) a KOORDINAČNÍ VÝKRES (vyk08_ koo).

Z textové části to je „Zpráva řešení“, konkrétně část A.6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJICÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ) PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU, oddíl A.6.2. Návrh podmínek využití pro zastavěné a zastavitelné plochy (str. 20 a následující).