PŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ


INFORMAČNÍ PORTÁL MĚSTA
HEŘMANŮV MĚSTEC

WWW.HERMANUV-MESTEC.CZPŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků – grantů z rozpočtu města Heřmanův Městec

Město Heřmanův Městec vyhlašuje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků – grantů z rozpočtu města Heřmanův Městec společenským, sportovním a kulturním organizacím, institucím a církvím, které mají sídlo na území města Heřmanův Městec a jejichž zřizovatelem není město Heřmanův Městec.

I. Úvodní ustanovení

Příspěvek lze poskytnou pouze těm žadatelům, kteří svoji žádost podají na jednotném formuláři, který je přílohou těchto pravidel a je k dispozici na MěÚ v Heřmanově Městci na sekretariátu. Vyplněnou žádost o příspěvek žadatelé předají MěÚ Heřmanův Městec, Náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec. Na finanční příspěvek z rozpočtu města Heřmanův Městec není právní nárok.

II. Podmínky poskytnutí finančního příspěvku - grantu

 1. Poskytnutí finančního příspěvku bude schvalováno Radou města Heřmanův Městec.
 2. Součástí podané žádosti o finanční příspěvek bude zpráva o činnosti žadatele za uplynulý rok, i v případě, že minulý rok nebyl tomuto žadateli finanční příspěvek – grant z rozpočtu města poskytnut.
 3. Výše příspěvku na jednotlivé účely není předem stanovena, je limitována objemem finančních prostředků, který je vyčleněn ve schváleném rozpočtu města Heřmanův Městec na příslušný kalendářní rok.
 4. Příspěvek nesmí být použit k úhradě mzdových nebo obdobných nákladů, občerstvení, vyjma dárků k životním jubileím.
 5. Žadatel, který příspěvek obdrží, předloží nejpozději do 31. 10. roku, ve kterém byl příspěvek poskytnut, vyúčtování použití přidělených finančních prostředků (příloha č. 2) ke kontrole odboru finančnímu a vedlejšího hospodářství MěÚ Heřmanův Městec a na vyžádání i kontrolnímu a finančnímu výboru zastupitelstva města. Náklady uvedené ve vyúčtování musí být z roku, na který byl finanční příspěvek – grant poskytnut a musí být také v tomto roce uhrazeny.
 6. V případě, že žadatel nevyužije v plné výši příspěvek na schválený účel použití, vrátí nedočerpanou částku zpět na účet města Heřmanův Městec do 30.11. příslušného roku.
 7. Žadatel vrátí poskytnutý příspěvek v plné výši, pokud bude kontrolou zjištěno, že byl použit k jiným účelům než bylo Radou města Heřmanův Městec schváleno, a to do 20 dnů po vyhotovení „zápisu o kontrole“ .
 8. Žádosti o finanční příspěvky před schválením v Radě města Heřmanův Městec musí být projednány v odborné komisi.
 9. Žádosti o finanční příspěvky musí být podány nejpozději do 31.1. běžného roku.

III. Město Heřmanův Městec bude podporovat poskytováním finančních příspěvků – grantů aktivity a projekty v těchto oblastech:

 • Mimoškolní akce pro děti a mládež
 • Tradiční a významné sportovní akce
 • Spolková činnost dětí a mládeže
 • Celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských organizací, sdružení a církví, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kulturního, společenského a sportovního života ve městě.

IV. Závěrečné ustanovení

Tato pravidla nahrazují v plném znění pravidla schválená Radou města dne 19.1.2004 a nabývají účinnosti 1.1.2013 a jsou platná do odvolání.

Ing.Aleš Jiroutek - starosta města

Ke stažení: