PŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ


INFORMAČNÍ PORTÁL MĚSTA
HEŘMANŮV MĚSTEC

WWW.HERMANUV-MESTEC.CZPŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ

Základní působnost obce ve vztahu k občanům

Výkon samostatné působnosti v souladu s právním řádem ČR, kdy obec jako nezávislý právní subjekt rozhoduje samostatně. Do této činnosti může stát zasáhnout pouze v případě, že došlo k porušení zákona ČR. Výkon samostatné působnosti je zajišťován především volenými zástupci (obecní zastupitelstvo, obecní rada, starosta, zástupce starosty).

Výkon přenesené působnosti (výkon státní správy) obec zajišťuje pouze v případě, že je jí tato působnost zákonem svěřena. V této činnosti je vázána nejen právním řádem ČR, ale i řídícími akty nadřízených orgánů (vztah nadřízenosti a podřízenosti).

Samostatná působnost

 • schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a provádění kontroly jeho plnění
 • hospodaření s majetkem obce
 • poskytování a přijímání darů
 • sestavování rozpočtu obce, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
 • zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů
 • zakládání a zřizování právnických osob a zařízení, popřípadě jejich rušení
 • rozhodování o účasti obcí v obchodních společnostech a nadacích
 • stanovení druhů sazeb místních poplatků podle zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • vydávání obecně závazných vyhlášek patřících do samostatné působnosti
 • rozhodování o vyhlášení místního referenda a realizace jeho výsledků
 • volba, zřizování a ustanovování orgánů obce
 • rozhodování o členství obce v dobrovolném svazku obcí a ve sdruženích obcí s mezinárodním prvkem
 • úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury (s vyjímkou výkonu státní správy)
 • místní záležitosti veřejného pořádku a zřizování obecní (městské policie), s vyjímkou rozhodování o přestupcích
 • správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojení potřeb občanů, jsou-li vlastnictvím obce
 • čistota obce, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadná likvidace, zásobování vodou, odvádění a čistění odpadních vod
 • ukládání sankcí podle zákona o obcích
 • udělování čestného občanství a cen obce
 • zajišťování hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje ve svém územním obvodu
 • ochrana a tvorba zdravého životního prostředí (s vyjímkou těch činností, které jsou obci svěřeny jako výkon státní správy)

Postup a možnosti občana před vydáním rozhodnutí příslušným orgánem obce, i po vydání rozhodnutí

Na tuto oblast se nevztahuje, až na vyjímky, správní řád.

Zletilý občan má zejména právo:

 • zúčastnit se jednání obecního zastupitelstva a nahlížet do zápisů z jeho jednání
 • podávat orgánům obce písemné návrhy
 • podávat orgánům obce petice
 • podávat písemné připomínky, k návrhu rozpočtu obce a k vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok i ústní připomínky
 • působnost v oblasti místního referenda (zák. č. 298/1992 Sb.)

Člen obecního zastupitelstva má při výkonu své funkce zejména právo:

 • předkládat obecnímu zastupitelstvu návrhy
 • vznášet dotazy, připomínky a podněty na obecní radu a její jednotlivé členy, na další orgány obce a vedoucí organizací a zařízení, které obec založila nebo které řídí
 • požadovat od pracovníků obecního úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce

Přenesená působnost

Na úseku územního plánu:

 • vydává rozhodnutí o umístění stavby, využití území, o stavební uzávěře, o ochranném pásmu

Na úseku stavebně-správním:

 • provádí stavební řízení a vydává stavební povolení na stavby
 • provádí stavební řízení a vydává stavební povolení na stavby
 • provádí kolaudační řízení a vydává rozhodnutí, vykonává státní stavební dohled
 • provádí řízení a vydává povolení na reklamní a informační zařízení, terénní úpravy
 • přijímá ohlášení drobných staveb, stavebních úprav, udržovacích prací
 • nařizuje údržbu, nezbytné stavební úpravy, zabezpečovací práce a vyklizení staveb
 • povoluje, popř. nařizuje odstranění staveb
 • nařizuje vlastníkům pořízení dokumentace skutečného provedení nebo pasport stavby
 • povoluje vstup na cizí pozemky a stavby
 • vyřizuje stížnosti související se stavebně-správní činností
 • vydává stanoviska jako dotčený orgán státní správy
 • vydává stanoviska k pozemkovým úpravám ve spravovaném regionu stavebního úřadu
 • přiděluje čísla popisná a evidenční

Na úseku geologie:

 • povoluje stavby a zařízení v chráněném ložiskovém území
 • vydává územní rozhodnutí o využití území pro těžbu ložiska nevyhrazených nerostů
 • vydává rozhodnutí o umístění staveb skladů výbušnin mimo dobývací prostor

Na úseku dopravy:

 • povoluje stavby místních komunikací (MK) a jejich rekonstrukci
 • povoluje zvláštní užívání MK (překopy, skládání a nakládání předmětů na MK), uzavírky a objížďky na MK
 • povoluje připojování MK, zřizování sjezdu ze sousedních nemovitostí na MK
 • sleduje a doplňuje pasport místních komunikací
 • povoluje zásah a zábor do veřejného prostranství v souladu s vyhláškou o čistotě obce (města)

Na úseku životního prostředí:

 • poskytuje informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů, jimiž disponuje

Na úseku vodního hospodářství:

 • provádí vodoprávní řízení v souladu se zákonem č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • upravuje, omezuje, popř.zakazuje podle § 6 odst. 4 zákona č.254/2001Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, obecné nakládání s povrchovými vodami
 • povoluje pro potřeby jednotlivých občanů odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, s výjimkou vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a zřizování změny a odstraňování vodních děl, která s tímto odběrem nebo nakládáním souvisí.

Všechny stavební úřady:

 • vydávají územní rozhodnutí a stavební povolení na liniové vodohospodářské a další vodohospodářské stavby

Na úseku ochrany ovzduší:

 • zajišťuje ochranu ovzduší v souladu se zákonem č.389/1991Sb.
 • kontroluje dodržování povinností provozovatelů malých zdrojů znečišťování
 • vede evidenci zdrojů znečištění včetně údajů dle § 3 písm.c)
 • ukládá pokuty a vede řízení se znečišťovateli ovzduší
 • rozhoduje o poplatcích za malé zdroje znečištění dle platných předpisů
 • eviduje vydaná rozhodnutí ve správním obvodu Heřmanův Městec

Na úseku nakládání s odpady:

 • může ukládat pokuty fyzickým a právnickým osobám v případech stanovených zákonem o odpadech
 • může právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání stanovit podmínky a lhůty pro zjednání nápravy
 • kontroluje plnění povinností, vyplývajících z obecně závazné vyhlášky
 • určuje výši úhrady za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu
 • může vyžadovat od fyzických osob prokázání toho, jak naložily s komunálním odpadem

Na úseku ochrany rostlin:

 • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu karanténních škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení
 • eviduje stanoviště včelstev

Na úseku zemědělského půdního fondu (ZPF):

 • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF
 • ukládá změnu kultury na pozemcích o výměře do 1 ha
 • ukládá odstranění závad zjištěných při kontrolní a dozorové činnosti

Na úseku ochrany přírody a krajiny:

 • povoluje náhradní výsadbu a vede přehled pozemků, vhodných k náhradní výsadbě
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách
 • vyjadřuje se k vyhlašování a rušení zvlášť chráněných území, památných stromů a jejich ochranných pásem
 • vydává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
 • registrují významné krajinné prvky
 • vyhlašují památné stromy a jejich ochranná pásma
 • ukládají pokuty za protiprávní jednání na tomto úseku
 • vydávají souhlas ke zřizování či zrušení účelových komunikací, stezek a pěšin
 • vydávají závazná stanoviska k zásahům do registrovaných významných krajinných prvků

Na úseku ochrany zvířat proti týrání:

 • projednává přestupky na úseku ochrany zvířat a ukládá pokuty chovatelům

Na úseku posuzování vlivů na životní prostředí (EIA):

 • oznamuje, kdy a kde lze nahlédnout do dokumentace
 • odesílá vyjádření veřejnosti a obce příslušnému orgánu, který posouzení provádí

Na úseku matrik a evidence obyvatel:

 • vede evidenci obyvatel, přihlašuje občany k trvalému a přechodnému pobytu
 • vystavuje potvrzení o pobytu
 • provádí vidimaci a legalizaci (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, pravosti podpisu)
 • vystavuje rodné listy, oddací listy, úmrtní listy
 • provádí výpisy z matrik, vydává druhopisy matričních dokladů (rodné, oddací, úmrtní listy)
 • rozhoduje o změně jména a příjmení
 • provádí zápisy o určení otcovství
 • zajišťuje výpisy z rejstříku trestů

Na úseku sociální péče:

(péče o rodinu a děti, péče o těžce zdravotně postižené občany a staré občany, péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, péče o nezaměstnané, problémové a společensky nepřizpůsobivé občany)

 • rozhoduje o poskytování pečovatelské služby a úhradě za ni
 • rozhoduje o poskytování jednorázových věcných nebo peněžitých dávek v rámci hmotné nouze
 • spolupůsobí při provádění výchovných opatření uložených soudem nebo OkÚ, poskytuje jim potřebné údaje pro řízení a rozhodování ve věcech výchovy a výživy dětí
 • rozhoduje o příspěvku na zvýšené životní náklady pro zdravotně postižené občany
 • rozhoduje o příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
 • poskytuje příspěvek nevidomým občanům na krmivo pro psa

Na úseku přestupkové agendy
1. Na úseku přestupkové agendy

 • řeší přestupky, jejichž rozhodování v I. stupni obci náleží dle zákona č. 200/1990 Sb. a ostatních speciálních zákonů v platném znění, vč. sepisování návrhů na přestupkové řízení a projednávání přestupků

2. Na úseku jiných správních deliktů

 • řeší jiné správní delikty, jejich rozhodování v I. stupni náleží obci dle zákona č. 367/1990 Sb. a ostatních speciálních zákonů v platném znění, včetně sepisování návrhů na zahájení řízení a projednávání jiných správních deliktů.

3. Na úseku ochrany pokojného stavu

 • vede správní řízení v oblasti veřejného pořádku, směřující k obnovení pokojného stavu podle § 5 občanského zákoníku